Bedrijfspromoties

Promotionele activiteiten kunnen sterk achterblijven bij de uitstraling die een bedrijf zich wenst. Onderwerp uw bedrijf eens aan een kritische blik. Wat levert dat op? Een gedateerd interieur, een wat stoffig imago? Onopvallende vormgeving, of een weinig welkome ontvangstruimte voor gasten en bezoekers?
Kunstgroep Noord biedt haar expertise aan om beschikbare media, disciplines en middelen af te stemmen en in te zetten, zodat het bedrijf zich sterker zal profileren.

Er zijn meerdere mogelijkheden: begeleiding in een cursusmodule of een gericht advies.
Bij een cursusmodel worden de betrokkenen zelf bijgeschoold en vergroten hun deskundigheid, waardoor er veel in eigen hand gedaan kan worden en er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van externe dienstverleners. Uiteraard levert dit kostenbesparing op en ook geeft het voldoening om het gehele proces zelf in eigen hand te hebben. Kunstgroep Noord maakt hiervoor aanbod op maat.
Of Kunstgroep Noord komt met een advies. Na een vrijblijvend intakegesprek offreert Kunstgroep Noord haar voorstel.

Aanbod specifiek gericht op het versterken van het bedrijfsimag zijn o.a.: bedrijfsstyling of -presentatie, promotiemateriaal ontwikkelen, aankoopbeleid kunst.
Maar ook biedt Kunstgroep Noord specials aan voor makelaars, of voor de zorgsector. In het kader van dat laatste kunt u denken aan gerichte programma's voor doelgroepen met beginnende dementie of motorische stoornissen (zoals DCD, spierziekten).

Kunstgroep Noord werkt samen met diverse partners. Meer informatie hierover volgt.

Advisering & counseling

Aanhoudende en sluimerende problemen, of zaken waar u maar geen grip op lijkt te krijgen? Of wilt u eens de mening horen van een onbevooroordeelde externe partij?
Vanuit onze expertise en deskundigheid op het terrein van de kunstdisciplines en vanuit onze agogische en therapeutische competenties geeft Kunstgroep Noord een gericht advies en begeleidt programma’s hierin. Daarin zullen kunstdisciplines en -media altijd breed worden ingezet.

Counseling is een gestructureerd proces naar verbetering. Als eerste worden de problemen/vragen geïnventariseerd. Vervolgens worden er doelen bepaald. Dan wordt er een strategie opgesteld om de doelen daadwerkelijk te realiseren. Dit alles geschiedt in nauw overleg met de verantwoordelijke managers van het bedrijf. Het doel van counseling is het helpen van bedrijven bij:
- het opsporen en creatief oplossen van problemen
- het vinden van de beste antwoorden hierop
- het benutten van (nog) ongebruikte mogelijkheden
- het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en verkennen van eigen grenzen

Counseling door Kunstgroep Noord is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Kunstgroep Noord werkt samen met diverse specialisten.

Teambuilding

Kunstgroep Noord biedt een programma met tal van activiteiten ter versteviging en binding van teams. Teambuilding krijgt elders vaak het karakter van een bedrijfsuitje of attractie. Wíj doen dat anders en werken vanuit kunstdisciplines in de vorm van een (korte) cursus of workshop. Nèt zo plezierig en met grote impact.

Er wordt gewerkt in één of twee fasen. De keuze daarvoor is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden.

Fase een: inventarisatie probleemstelling en reflectie
Kunstdisciplines hebben als meerwaarde, dat toepassing daarvan non-verbaal en visueel of fysiek gebeurt. Communiceren gebeurt daardoor voor betrokkenen langs minder bekende wegen. Tevens biedt het ontspanning om mee bezig te zijn. Daardoor zullen onze begeleiders andere dingen boven tafel krijgen, dan vaak in een gesprek mogelijk is. De onderlinge communicatie verloopt op een meer intuïtieve wijze.
Zowel de gemeenschappelijke, collectieve patronen in gedrag en denken komen naar voren, alsook de verschillen daarin. Door inzet van kunstzinnige middelen en technieken wordt de vraagstelling voor het team helder en worden antwoorden hierop gespiegeld.
Hier eindigt de inventarisatie-fase.

Wil men verder, dan volgt fase twee.
Daarin worden veranderingen en verbeteringen bewerkstelligd in het team.
Veranderen betekent iets los laten wat bekend en vertrouwd is en dit inruilen voor iets onbekends wat nog nieuw is. Vernieuwing en verandering is inherent aan de kunsten. Hier gebeurt niet anders en kunsten zijn uitermate geschikt als bron en uitgangspunt om veranderingsprocessen te activeren.
Deze fase vraagt meer tijd; veranderen kost nu eenmaal meer tijd. Meerdere bijeenkomsten zijn gewenst, afhankelijk van beoogde doelstelling van het bedrijf en het team.
 
Voorafgaand aan het traject vindt een intakegesprek plaats. Daarin worden wensen en beoogde resultaten besproken.
Kunstgroep Noord werkt hierin samen met diverse partners. Meer informatie volgt.

Kunstaanbod (ofwel het alternatieve 'bedrijfsuitje')

Het kunstaanbod van Kunstgroep Noord bestaat uit thematische lezingen, workshops en excursies. Het aanbod kan gezien worden als verdieping op een interessegebied, maar kan ook dienen als amusement met inzet van kunstzinnige middelen. In duur zijn dit een- of halfdaagse activiteiten.
De lezingen zijn ter inspiratie en kennisvergroting en kunnen al dan niet gecombineerd worden met workshops, exposities, of excursies.
Workshops zetten aan tot het zelf doen. Excursies kunnen zowel reflectief als actief zijn.

Op dit moment heeft Kunstgroep Noord 24 lezingen op de plank liggen. Deze lezingen kunnen allemaal gecombineerd worden met een workshop of excursie. Ook pakketten inclusief lunch of dinerof overnachting verzorgt Kunstgroep Noord voor u.
Niet alleen voor bedrijven en instellingen, maar ook voor clubs en verenigingen zijn de lezingen interessant. Voor bijvoorbeeld fotogroepen of schilderclubs bieden de thema's verdieping op hun bijeenkomsten en ontwikkeling.
Informeert u naar onze programma's.twitter
Volg ons ook op:
  • Kunstgroepnoord
  • Kunstgroepnoord